Centrals hidràuliques
Principal ] Amunt ] [ Centrals hidràuliques ] Energia solar ] Parcs eòlics ] Energia maremotriu ] Gradient tèrmic ] Energia geotèrmica ] Biomasa ]

 

Centrals hidràuliques

Presa d'una central hidràulica (Nova Zelanda)
Les centrals hidràuliques utilitzen l'energia de l'aigua al caure des d'una certa altura.

La majoria estan formades per una presa que forma al darrere seu un gran embassament d'aigua. De la presa surten canonades que porten l'aigua fins la turbina, fent-la girar.

La turbina transmet el seu moviment a l'alternador, el qual genera el corrent elèctric.

El corrent elèctric generat passa per un transformador que s'encarrega d'adequar la intensitat i la tensió per al seu transport fins les estacions transformadores properes a les poblacions.

Trobarem centrals hidràuliques a les zones on hi hagi cabals d'aigua (rius i llacs) i diferències de nivell importants. Per tant, a Catalunya, aquestes centrals es concentren preferentment a les valls del Pirineu i a les conques dels rius Ter, Llobregat, Segre i les dues Nogueres.


Les centrals hidràuliques estan ubicades a la vora de les grans ciutats
 
Actualitzada el 21/06/2000
per
Josep Pujadas i Jubany

Cerca a Bellera!